Với 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc, Việt Nam sẽ rơi hẳn vào nạn diệt chủng Hán hóa

Biểu tình Công giáo Hà-Tĩnh
Biểu tình Công giáo tại Hà-Tĩnh

Với 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc, Việt Nam sẽ rơi hẳn vào nạn diệt chủng Hán hóa

Mai Thanh Truyết

Ngày 18/1/2018 B trưởng B Kế hoch và Đầu tư CS nói thng ti Hi ngh phát tirn v trí chiến lược ca Đặc khu kinh tế Vân Đồn là: Hành lang ni Vit Nam, ASEAN vi Trung Quc là mt nút quan trng trong đề án “Mt vành đai, mt con đường – OBOR” ca Trung cng (TC)

Như vy, ngay t đây, chúng ta thy rõ ràng là Vân Đồn là chính là mắt xích đầu tiên cho tiến trình Hán hóa ca Trung cng TC qua s phi hp ca cng sn Vit Nam (CSVN), thái thú ca Tàu biết nói tiếng Vit .

Theo định nghĩa, Đặc khu kinh tế (Special Economic Zone) là tên gi nhng vùng trong đó vic qun lý, điu hành được thc hin theo phương thc ưu đãi đặc bit, nhm khuyến khích và thu hút đầu tư c bên trong ln bên ngoài lãnh th ca mt quc gia, to thêm vic làm, tăng ngun thu cho công qu

Trong chiu hướng đó, CSVN đã chính thc công b vic khai sinh ra ba đặc khu đầu tiên ca Vit Nam là: Vân Đồn (Qung Ninh), Bc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quc (Kiên Giang). 

Tuy nhiên, trên thc tế, k t khong 10 năm tr li đây, Vit Nam đã có  18 đặc khu trong s này có 15 Đặc khu Kinh tế ven bin và ba Đặc khu Kinh tế (Thái Bình, Ninh Cơ, Đông Nam Qung Tr). 18 đặc khu y đang chiếm 730.553 hectare (7305,5 km2) mt đất và mt bin. 

Theo d trù, t nay đến 2030, chi phí xây dng ba đặc khu Vân Đồn, Bc Vân Phong, Phú Quc s ngn 1.570.000 t đồng (Vân Đồn 270.000 t đồng, Bc Vân Phong 400.000 t đồng, Phú Quc 900.000 t đồng). 

Và Lut Đặc khu kinh tế cho 3 đặc khu này ch là mt cách hp thc hóa cho nhng khu kinh tế đã được thiết lp hơn 10 năm qua gia CSVN và Tàu cng. Đây cũng là mt cách thăm dò phn ng ca người Vit trước nhng s đã ri. Phn ng ca người dân đã được th hin vào ngày 10/6 tr đi. CSVN đã thy được người dân Vit trên toàn quc đã đứng lên phn đối mãnh lit để tr li v d lut đặc khu kinh tế vi 99 năm cho TC thuê mướn. 

Xin đơn c vài Đặc khu kinh tế đang hot động: 

1. D án Bauxite Tân Rai (Bo Lc) và Nhân cơ (Dắk Nông)

   .

Ngày 26-7-2008, L khi công d án Tân Rai được t chc, Hoàng Trung Hi – Phó Th tướng ti d và phát lnh khi công. 

T hp d án có tng s vn đầu tư là 687 triu USD và s dng ti 2297 ha (23 km2) đất đang trng cà phê, chè, cây ăn trái… ca các xã Lc Phú, Lc Ngãi và th trn Lc Thng thuc huyn Bo Lâm, Bo Lc; và trên 120 km2 cho Nhân Cơ và 6 địa đim khác tĩnh Đắk Nông.

Tng mc đầu tư ca các d án này đến năm 2029 là t 190.000-250.000 t đồng. Do cm d án có nhiu m, cm nhà máy và công trình ph tr cho nên phi xây dng mt tuyến đường st dài khong 270 km, vì vy tng mc đầu tư ước tính khong 3,1 t USD. D án cũng đặt ra yêu cu phi có mt cng bin để xut khu sn phm. 

Kết qu hin ti sau khi hai nơi này bt đầu sn xut t năm 2014 là hàng năm phi chu l trên dưới 5 triu M kim, mùa màng chung quanh các d án trong đường kính 10 km hu như b mt trng, và gánh nng xã hi vi trên 3.000 đứa con lai Tàu ra đời! 

2. D án Formosa Vũng Áng (Hà Tĩnh) .

Formosa Vũng Áng được xây dng t năm 2006. Đây là mt vùng rng 228 Km2 nm ti Hà Tĩnh chy dc theo quc l 1 xuôi v phía Nam. 

Nhiu nơi hin nay được rào chn cao 3m. Tình trng ni bt xut, ngoi bt nhp được áp dng ngay t ngày xây dng công trình. Có mt điu ít được biết đến là Đặc khu Vũng Áng đã được chính thc xem như là “mt vùng t tr đầu tiên ca TC ti Vit Nam” k t ngày 14/7/2014. Phó TT Hoàng Trung Hi đã ký vi TGĐ Lee Chih – Tsuen, Ch tch Cty Formosa, đầu tư 97 t M kim và s dng khu này trong vòng 70 năm. 

Vào “thi đim tháng 10/2014, Khu kinh tế Vũng Áng đã có 15 nhà thu Tàu Cng, nhiu hơn so vi 12 nhà thu Đài Loan; s lượng lao động người ca Tàu cng chiếm 4.568/5.917 lao động nước ngoài (hơn 77%)Mt lc lượng lao động Tàu cng đã theo chân các nhà thu Tàu cng & Đài Loan tiến thng vào Vit Nam, to thành mt khu v“ni bt xut ngoi bt nhp”

Và năm 2017, CSVN li ký cho TC thêm mt din tích đất trên 10 km2 để xây dng nhà cho 10.000 công nhân Tàu đã xây dng Lò cao s 2 dùng để luyn gang và thép bng cách nung than coke (Lò cao I) và st vi t l khác nhau. Theo báo cáo ca B Tài nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 5, 2018, lò Cao s 2 vn còn nm trong giai đon th nghim. 

Kết qu là, hin nay chưa có 1 kg gang thép nào sn xut t nơi này, nhưng h ly cá chết hàng lot t ngày 6/4/2016 nh hưởng sut c vùng bin t Hà Tĩnh đến tn Đà Nng và di hi đang di chuyn dn theo dòng hi lưu… 

Qua hai thí d k trên, chúng ta thy rõ là các đặc khu kinh tế đang thc hin t đó đến nay hoàn toàn tht bi, làm tht thoát ngân sách quc gia, lãnh th b “xâm thc” ln ln vào tay TC như là mt khu t tr, người dân trong vùng không được hưởng thành qu ca đặc khu qua công ăn vic làm mà còn b nhiu thit hi do phi di di, mùa màng tht thu vì ô nhim, và nhiu t nn xã hi khác do s hin din ca “công nhân” Tàu. 

Chúng ta th xét v d án Vân Đồn hin ti như thế nào? 

3- Đặc khu kinh tế Vân Đồn .

Mc dù Lut v Đặc khu kinh tế mi va được CSVN “đệ trình” lên quc hi nhưng thc s D án Vân Đồn đã được thành lp vào gia năm 2007 vi mc tiêu tr thành mt trung tâm du lch sinh thái bin đảo, đồng thi là trung tâm hàng không, đầu mi giao thương quc tế, thúc đẩy phát trin kinh tế Qung Ninh. 

Khu kinh tế Vân Đồn bao gm mt khu min thuế (khu thương mi t do) cnh cng Vn Hoa và mt khu thu thuế. Vân Đồn ch cách đảo Hi Nam 200 km mà thôi.

Khu này bao trùm toàn b huyn đảo Vân Đồn (tnh Qung Ninh), rng 2.200 km² trong đó din tích đất t nhiên 551,33 km², phn vùng bin rng 1620 km². Vn đề giao thông quc tế cho Khu kinh tế Vân Đồn có Cng Vn Hoa và Sân bay quc tế Vân Đồn. 

Hin ti: 

– Phi trường và đường băng dành cho phi cơ vn ti ln có th đáp xung đã gn xây dng xong và d kiến khánh thành vào tháng 12/2018; 

– Cng Vn Hoa gn hoàn tt; 

– Xa l ni lin Vân Đồn, Hi Phòng đang trong giai đon kết thúc thâu ngn vic đi li bng xe ch cn 2 gi thôi; 

– Các khu nhà , gii trí, casino, v.v… đang xây dng. 

4. Đặc khu Bc Vân Phong .

Khu kinh tế Vân Phong rng 1500 km² trong đó phn trên bin rng ti 800 km², được thiết lp d án t năm 2006 và bt đầu khi công xây dng t tháng 12/2007. Đầu tư 53.000 t Đồng VN (2,7 t $US) t 2007 cho đến 2025. 

V trí nm Huyn Vn Ninh, Khánh Hòa, bao gm Đại Lãnh, Đèo C và Vũng Rô (ni tiếng nh v bt 2 tàu ch vũ khí ca CSVN trước 1975).

Đặc khu đã bt đầu hot động t năm 2011 gm hai khu chính: 

– Khu thu thuế quan; 

– Khu Phi thuế quan, nghĩa là khu thương mi t do gm cng trung chuyn container cho thế gii và khu thương mi quc tế

Đặc khu kinh tế Bc Vân Phong có li thế là cng nước sâu Đầm Môn (Vũng Rô) có th tiếp nhn tàu 200.000 DWT vào ra d dàng vì có độ nước sâu 22m và chiu ngang bin trên 400m. 

Hin đang xây dng mt s công trình trong Đặc khu Bc Vân Phong, bán đảo Hòn Gm, đảo Hòn Ln nhm phát trin dch v vn ti bin và hu cn, dch v thương mi – tài chinh. 

Qua d kin v 4 đặc khu trên, vic Quc hi CSVN thông qua các d lut này là ch để « hp thc hoá bng lut » tiến trình Hán hoá Vit Nam qua các đặc khu kinh tế. Trên thc tế, CSVN đã đặt con trâu trước cái cày ri. 

5- Thay li kết .

Qua các nhn định phn trên, chúng ta có th kết lun ngn gn là: 

Vic thành lp các Đặc khu kinh tế ca CSVN là mt hành động bán nước vi mt kế hoch khôn khéo được thc hin tng bước mt qua Hip định Thành Đô ngày 3-4/9/1990; 

Biến các nơi này thành khu t trmt quc gia trong mt quc gia; CSVN th hin tinh thn “thà mt nước hơn mt đảng”. 

Ông Sebastian Eckardt, Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế làm vic ti Chi nhánh Vit Nam ca Ngân hàng Thế gii nhn định: « Coi chng ba đặc khu mà Vit Nam đang hăm h thành lp s to ra mt cuc đua lao xung đáy vc ». 

Trước tình thế hin ti, người Vit trong nước cũng như ngoài nước phi làm gì? 

Bây gi, không phi là lúc chúng ta: Phân tích tình hình na!!  Ra tuyên ngôn tuyên cáo ?? Làm kiến ngh yêu cu CSVN ngưng thc hin các Đặc khu ?? Đã hết gi ri!

Trong lúc bà con trong nước đang chu đựng s đàn áp dã man ca CSVN qua s tiếp tay ca quân lính TC, trong lúc máu đã đổ khp nơi, trong lúc bà con toàn tnh Bình Thun bi cô lp, bao vây bi  bo quyn, chúng ta, nhng người con Vit hi ngoi phi làm gì để gánh chung phn trách nhim và bn phn đối vi Đất Nước như bà con trong nước. 

1- Đóng góp tài chánh (xuyên qua cá nhân hay đoàn th tin tưởng ch không qua trung gian VC) để h tr bà con trong nước mt cách c th như mua nước, lương thc, giúp đỡ người b thương v.v… 

2- Tiếp tc đẩy mnh công cuc cách mng bt tuân dân s bng cách đình công, không tr tin l phí BOT, thúc đẩy vic đốt Ch Tam Biên, cái nôi đầu độc thc phm ca c nước Vit Nam do TC điu khin; 

– Chúng ta hình dung nếu công nhân s rác Hà Ni và Sài Gòn ngưng ht rác ch trong hai ngày mà thôi, thì hai thành ph vi hơn 7 triu dân mi nơi phi hng chu trên 40 ngàn tn rác. Chuyn gì s xy ra sau đó? 

– Chúng ta hình dung công nhân các công ty cung cp nước ung, nhà máy đin, nhà máy khí đốt và xăng duđồng lot đình công ch mt ngày mà thôi cũng đủ làm biến lon xã hi; 

– Người dân buôn thúng bàn bưng đình công không nhóm ch. Chuyn gì s xy ra? 

– Nhân viên y tế, bác sĩ, nhà bo sanh… ngưng làm vic mt ngày, thì s ra sao? 

– Sinh viên và hc sinh cùng thy giáo đồng lokhông đến trường, không lên lp, chuyn gì s xy ra? 

3- Vn động các chính quyn nơi quý v cư trú cho h hiu rõ tình trng đàn áp và bán nước ca CSVN; 

4- Dt khoát không gi tin v Vit Nam. CSVN đang khng hong v tài chính vì kinh tế kit qu. Nhiu nơi không có tin tr lương cho công nhân viên chc, thm chí công an cũng không có lương như tình trng Bà Ra. 

Nếu mi mt s kin k trên nếu xy ra s là mt ngòi n chm dt độc tài tp th ca CSVN. 

Hin ti, mt cuc vn động thành công cho cuc tng biu tình khp thế gii trong cùng mt ngày để khơi động mi lưu tâm ca thế gii vào ngày 7/7 sp ti. Các Cng Đồng tiu bang toàn nước Úc, Đức, Pháp, M, Canada đã phi hp và quyết định ngày tng biu tình toàn thế gii trên. 

Mười năm qua, rng đầu ngun (trên 5000 Km2) đã b bán, 18 Đặc khu kinh tế vi trên 10,000 Km2 cũng đã b bán, bây gi li thêm 3 Đặc khu đang thành hình, cng thêm khp nước vi trên 313 Khu chế xut, Khu công nghip vi biết bao nhiêu công ty Trung Cng hin din Vit Nam !

Do đó, ngoài vic tranh đấu chng lut An ninh mng và lut Đặc khu kinh tế, bây gi là lúc chúng ta phi trc din đập tan tp đoàn bán nước Trng-Quang-Phúc-Ngân, là thái thú biết nói tiếng Vit ca Trung cng và là nguyên nhân ca vic bán đứng cho Tàu đất đai ca cha ông để li. 

Chúng ta hãy cùng động não để cùng quyết tâm xóa tan cơ chế chuyên chính vô sn ca cng sn Vit Nam, để t đó, công cuc Hán hóa ca Trung cng s b trit tiêu ngay. 

Chúng ta ch còn mt con đường SNG hay CHT vi cng sn Vit Nam mà thôi!!

Không còn con đường nào khác na bà con ơi! 

24.06.2018

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.